ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์
สมาชิกเว็บเพจ
  • หน่วยงานวิชาการ1
  • โรงพยาบาล/คลีนิค2
  • บริษัท/ห้าง/ร้าน1
  • บุคคลทั่วไป24
  • สมาชิกทั้งหมด29
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
  • จำนวนเว็บเพจ5
  • ผู้ชมวันนี้86
  • ผู้ชมเดือนนี้12,445
  • ผู้ชมทั้งหมด455,273
  • ผู้ชมที่กำลังออนไลน์28
2 ก.ค. 2555

มศว - ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMECON 2012


BME CON2012


การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ครั้งที่4 ( BMECON 2012 )

“บทบาทและความสำคัญของวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน”
การอภิปรายในหัวข้อ “ทำไมต้องมีวิศวกรชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล ?”

เนื่องด้วย สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ได้มอบหมายให้ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมมือกับ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ จัด ประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ครั้งที่4 ( BMECON 2012 ) ภายใต้ชื่อหัวข้อหลัก (Theme) ว่า “บทบาทและความสำคัญของวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขานี้ โดยมิได้จำกัดเฉพาะวิศวกรและแพทย์เท่านั้น มีการเปิดกว้างให้นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์และโรงพยาบาล รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้และผลงานมานำเสนอและพบปะสนทนากัน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยค่าลงทะเบียนที่ไม่แพง โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พศ.2558 ที่จะมาถึง

กิจกรรมในงานประชุมที่น่าสนใจมีมากมาย อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการของบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ การนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ และ อิเลกทรอนิกส์ชีวการแพทย์ อุปกรณ์ทางรังสีวิทยาการแพทย์ การประมวลสัญญาณ และการประมวลผลภาพทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชีวกลศาสตร์ การยศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ของโมเลกุล ข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ และ เทคโนโลยีทางด้านการดูแลสุภาพ วัสดุชีวการแพทย์ อวัยวะเทียม เป็นต้น การอภิปรายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง “ทำไมต้องมีวิศวกรชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล ?” นอกจากนี้การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้ร่วมมือกันกับสมาคมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ไทย โดยการจัดประชุมในลักษณะคู่ขนานกันไปโดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าฟังการหัวข้อต่างๆได้พร้อมกันทั้งสองสมาคมตามความสนใจ

สำหรับการอภิปรายในหัวข้อ “ทำไมต้องมีวิศวกรชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล ?” จะเป็นการอภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรชีวการแพทย์คืออะไร? วิศวกรชีวการแพทย์มีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง? บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรชีวการแพทย์เป็นอย่างไร ? วิศวกรชีวการแพทย์จะช่วยให้โรงพยาบาลมีคุณภาพได้อย่างไร? วิศวกรชีวการแพทย์มีความสำคัญอย่างไรต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน? แนวทางการพัฒนา การกำกับควบคุมดูแลมาตรฐานของวิศวกรชีวการแพทย์? อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย

1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. ผู้บริหารโรงพยาบาล
3. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
4. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5. สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
6. สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์

โดยการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.30 -12.00 น. โดยผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าวสามารถจ่ายค่าลงทะเบียนในราคา 1000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมอาหารว่าง 2 มือ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมการฟังกรอภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมชมและฟังการนำเสนอผลงานวิจัยตลอดวันที่ 9 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

ดังนั้นเนื่องในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ท่านบุคลากรของโรงพยาบาล คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจสนใจและปรารถนาที่จะเห็น งานและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เจริญรุ่งเรือง และทำประโยชน์ให้ประเทศไทย ได้ร่วมส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของทุกท่าน และเข้าร่วมฟังการอภิปรายในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้ทุ่มเทและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสพบปะและสนทนากับทุกท่านที่งานประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปราย หัวข้อ “ทำไมต้องมีวิศวกรชีวการแพทย์ในโรงพยาบาล ?” สามารถสมัครได้ที่

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัรังสิต เมืองเอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-997-2222 ,029972200 ต่อ 1428 โทรสาร 02-997-2222 ,029972200 ต่อ 1408
มือถือ 0867556651, 0872879202, 0861881660, 0865399535
สมัครทางระบบ Online ที่ http://bmi.rsu.ac.th/
โดยสามารถโอนเงินจำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชี


ขอบคุณข้อมูลจาก: รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น
http://www.facebook.com/nun.thong.1
และ http://pr.enn.co.th/4153
แบ่งปันรายการนี้ให้เพื่อนของคุณ

 
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น


© สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์