ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์
สมาชิกเว็บเพจ
  • หน่วยงานวิชาการ1
  • โรงพยาบาล/คลีนิค2
  • บริษัท/ห้าง/ร้าน1
  • บุคคลทั่วไป24
  • สมาชิกทั้งหมด29
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
  • จำนวนเว็บเพจ5
  • ผู้ชมวันนี้109
  • ผู้ชมเดือนนี้10,286
  • ผู้ชมทั้งหมด437,017
  • ผู้ชมที่กำลังออนไลน์4
6 ต.ค. 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ Biomedical Engineering Program

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) เป็นสาขาวิชาที่นำ เอาความรู้ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้าง หรือพัฒนา เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึง การศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจุดมุ่งหมายในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา รักษาโรค

วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ นาโน วัสดุ รวมทั้งวิศวกรรมโยธา บูรณาการรวมกับความรู้ใน สาขาแพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทาง การแพทย์ โดยที่เครื่องมือเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพสูง ต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และที่ สำคัญก็คือ ต้องสามารถใช้ได้โดยมีความปลอดภัยกับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรผู้ใช้เครื่องมือ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีในหลากหลายมิติ เช่นการนำสมการ คณิตศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพื่อคาดเดา เหตุการณ์ในอนาคต ความรู้ทางกลศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใช้ในการสร้างระบบหุ่นยนต์นำทางการ ผ่าตัด และเทคโนโลยีในเครื่องมือผ่าตัด ความรู้ทางกลศาสตร์เพื่อออกแบบข้อต่อหรืออวัยวะเทียม ความรู้ทางชีวเคมีและไฟฟ้าเพื่อออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบสารในเลือด ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อ สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ความรู้ทางด้านเคมีและชีวเคมีเพื่อการสังเคราะห์โพลิ เมอร์นำส่งยาเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น

วิศวกรรมชีวการแพทย์แบ่งเป็นสาขาต่างอย่างไรบ้าง

ในที่นี้จะใช้มาตรฐานของประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแบ่งสาขาวิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์โดยที่ได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ตามลักษณะการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Bioinstrumentation เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ คุณสมบัติทางไฟฟ้า ที่บอกจำนวนหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในระดับอะตอมเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือระดับอวัยวะ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ มาเป็นตัวกลางในการ ติดต่อกับเครื่องจักรกล ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก หรือสัญญาณเสียง ซึ่งสร้างมาจากสิ่งมีชีวิต กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายสิ่งมีชีวิต หรือมนุษย์

2. Biomaterials เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษย์ทำขึ้นมา ที่ประกอบด้วย ทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงสร้างสิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งแทนที่การทำงานของ อวัยวะเดิมได้ อาทิ ลิ้นหัวใจเทียม

3. Biomechanics เป็นการประยุกต์หลักทางกลศาสตร์เพื่อระบบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงการวิจัย และการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ ใช้หลักทางวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิต

4. Cellular, Tissue and Genetic Engineering วิศวกรรมเนื้อเยื่อเป็นส่วนหลักในส่วนของ เทคโนโลยีชีวภาพ หนึ่งในเป้าหมายหลักของวิศวกรรมเนื้อเยื่อคือ การผลิตอวัยวะเทียมจากวัสดุ ชีวภาพสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อวัยวะปลูก ถ่าย โดยวิศวกรในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มี หน้าที่ในการวิจัยเพื่อหาวิธีมาผลิต อาทิ กระเพาะปัสสาวะซึ่งมีการพัฒนากันอย่างแพร่หลายใน ห้องปฏิบัติการและประสบความ สำเร็จแล้วในการปลูกถ่ายเข้าไปในผู้ป่วย อวัยวะเทียมที่นำมาใช้ ได้ทั้งจากการสังเคราะห์และวัสดุชีวภาพ อาทิ ตับเทียม

5. Clinical Engineering เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการในการพัฒนาอุปกรณ์ทาง การแพทย์และ เทคโนโลยีต่างๆ ในสถานพยาบาล บทบาทหลักของ Clinical Engineering คือการ ให้ความรู้และควบคุมดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต Clinical Engineer ยังสามารถให้ข้อมูลและความร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ทางการแพทย์

6. Medical Imaging เป็นสาขาที่ศึกษาเทคนิคหรือกระบวนการที่ใช้ในการสร้างภาพของร่างกาย มนุษย์ หรือบางส่วนของร่างกาย และหน้าที่การทำงานร่างกาย เพื่อจุดประสงค์ทางคลินิก หรือ ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

7. Orthopedic Engineering เป็นสาขาที่เน้นการทำให้โรคหรือการได้รับบาดเจ็บของระบบ กล้ามเนื้อ และกระดูกทุเลาลง โดยการพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานทางกลศาสตร์ของวัสดุชีวภาพ ร่วมกับวิศวกรรม เนื้อเยื่อ

8. Rehabilitation Engineering เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ทดสอบ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียความสามารถ ต่างๆ ของร่างกาย (พิการ) งานวิจัยด้านนี้ครอบคลุมการเคลื่อนไหว การติดต่อสื่อสาร การได้ยิน การมองเห็น การจดจำ และการช่วยให้ผู้พิการสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

9. Systems Physiology เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพื่อศึกษาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่อธิบายถึงพฤติกรรมของระบบสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปการคำนวณทางสรีรวิทยาได้จากการรวมเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นการทำงาน ของอวัยวะ ต่างๆ ในร่างกายสิ่งมีชีวิต อาทิ การหมุนเวียนเลือด การหายใจ เมตาบอลิซึม กลศาสตร์ชีวภาพ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ

ทำไมต้องเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ความเป็นมาของวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทย

งานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาจากหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ทาง การแพทย์ขึ้น ที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราช ในปีพศ. 2519 โดยศ.นพ. ชูศักดิ์ เวชแพทย์ จนถึงปัจจุบันผ่านมาเป็นระยะเวลา เกือบ 40 ปี โดยมีการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับดังรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. พ.ศ.2519 ศ.นพ. ชูศักดิ์ เวชแพทย์ก่อตั้งหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริ ราช ต่อมาได้ก่อตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. พ.ศ.2523 ศ.นพ. ชูศักดิ์ เวชแพทย์เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

3. พ.ศ. 2524 ศ.นพ. ชูศักดิ์ เวชแพทย์เปิดสอนหลักสูตร ระดับปว.ส. สาขาช่างอุปกรร์การแพทย์ขึ้น ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มาเป็นระยะเวลา เกิน 20 ปี โดยมีการผลิต บัณฑิตออกไปประมาณปีละมากกว่า 40 คน

5. มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในปัจจุบันที่ได้เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 – 2554 เป็นระยะเวลา เกิน 10 ปี โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละมากกว่า 30 คน และในปี การศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์

6. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละ 30 คน

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละ 30 คน

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละมากกว่า 30 คน

9. สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555

ความจำเป็นของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

องค์การอนามัยโลก (WHO) (2010 : ออนไลน์) ได้จัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 (the first global forum on medical device ) ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง จัดขึ้นในวันที่ 9 – 11 กันยายน2553 ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คนจาก 90 ประเทศ พบว่าสถิติที่หลายๆ ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านแพทย์ถึงปีละกว่า 6 ล้านล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยกว่า 25,400 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในเทคโนโลยีระดับสูง ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้ ส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ เช่นถุงมือยางเป็นมูลค่าสูงที่สุดในโลก ด้าน สถานการณ์ในระดับนานาชาติขณะที่ประเทศอื่นๆ หลายแห่งกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นรวมทั้งใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล

สถิติการนำเข้าส่งออกเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงพาณิชย์ ระหว่าง มกราคม – ตุลาคม 2552 มียอดการนำเข้าประเภทเครื่องตรวจวัด (Instruments & appliances) 8,470 ล้านบาท ส่งออก 11,120 ล้านบาทนำเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัย 4,510 ล้านบาท ส่งออก 2,360 ล้านบาทนำเข้า Spectacle Lenses 3,810 ล้านบาท ส่งออก 19,370 ล้านบาทนำเข้า Diagnostic or Laboratory Reagents 3,630 ล้านบาท ส่งออก 186.30 ล้านบาท นำเข้า Orthopedic Appliances 2,060 ล้านบาท ส่งออก 483 ล้าน บาท โดยมีผู้บริโภค รายใหญ่คือโรงพยาบาลรัฐ 60% ของยอดนำเข้าทั้งหมดคาดว่ายอดขายใน ประเทศไทยประมาณ US$ 795 ล้าน ในปี 2553 และคาดว่าจะเป็น US$ 1,230 ล้าน ในปี 2558 (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน, 2010 )

ปัจจุบันภาครัฐโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เริ่มมีนโยบายส่งเสริมแผนกลยุทธ์ให้ไทย เป็นศูนย์กลางทางการให้บริการทางการแพทย์ในปี 2547 ตั้งแต่นั้นได้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากโดย กรมส่งเสริมการส่งออกและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รวบรวมข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 16.48

ปี 2551 ประเทศไทยมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนรวม 1,348 โรงทั่วราชอาณาจักร มี โรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ 949 โรงโรงพยาบาลเฉพาะทางของรัฐ 59 โรงโรงพยาบาลทั่วไปของเอกชน 327 โรงโรงพยาบาลเฉพาะทางของเอกชน 13 โรง โดยมีจำนวนคนไข้ชาวต่างชาติ 2 ล้านคน ต่อปี (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2010 )

ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมี อัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 9 ต่อปี โดยเป็นผลมาจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร ผู้สูงอายุ ซึ่งคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของ ประชากรทั้งประเทศภายในปี 2568 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ของประชากรทั้งประเทศเมื่อถึงปี 2593 รวมทั้งยังมีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ตามโรงพยาบาลของ ภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนปีละกว่า 2 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย จึงนับได้ว่า ประเทศไทยจะมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าและ บริการทางการแพทย์มากขึ้นตามไปด้วย

จากงานวิจัยของ ของ นายสุรินทร์ บำรุงผล เรื่อง การคาดการณ์ประมาณกำลังคนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ดุษฎีนิพนธ์ พศ. 2555พบว่า การคาดการณ์ประมาณกำลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ ทางการแพทย์ ในช่วงปี 2554 – 2559 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีความ ต้องการกำลังคน ปีละ 11,770 – 16,261 คน

จาก ตัวเลขจำนวนบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระหว่างปี2551-2552 พบว่า ที่ จบไปแล้วทั้งหมด 1,145 คนนั้นแบ่งระดับการศึกษาออกได้ คือ ระดับปริญญาตรี 997 คน ระดับ ปริญญาโท 148 คน และจากการคาดการณ์ของงานวิจัยนี้พบว่านักศึกษาที่คาดว่าจะจบในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2559มีทั้งสิ้นจำนวน 1756 คน

ในปีพศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มเปิด AEC อาชีพที่เกี่ยวข้องคือวิศวกร เป็นอาชีพที่สามารถทำงาน ได้ในทุกประเทสในเขตอาเซียน ดังนั้นถ้าเรายังมีบุคลากรทางด้านนี้ไม่เพียงพอ จะทำให้มีปัญหาใน ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์อย่างมากมาย

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าผลิตได้ ยังมีจำนวนน้อยกว่าความ ต้องการกำลังคนทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ตั้งแต่ปี2554-2559 อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ งานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นั้น ไม่สามารถทำการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการดำเนินงานได้ ลำพังองค์ความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ นอกจากนั้นต้นทุนของ เครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามีราคาสูงมากซึ่งจะส่งผลทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้จำกัดการเข้าถึง บาง เทคโนโลยีมีความจำเพาะของการใช้งานที่สูงมาก ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นที่ใกล้เคียง กันได้ และด้วยลักษณะกายวิภาคของคนเอเชียและโรคของเขตร้อนซึ่งแตกต่างกับประเทศยักษ์ใหญ่ที่ ผลิตเครื่องมือแพทย์ส่งมาจำหน่ายอยู่นั้นทำให้ประเทศไทยมีความต้องการบางอย่างที่เฉพาะลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เทคโนโลยีด้านอื่นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเท่าไร ก็จะทำให้การพัฒนาทางด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์พัฒนารวดเร็วมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากการนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และอายุขัยของประชากร ของประเทศ รวมทั้งส่งผลดีในด้านอื่นๆอีกด้วยอย่าง กว้างขวาง เหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์

สถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทย

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งในลักษณะปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ดังต่อไปนี้

1. ระดับปริญญาตรี

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มาเป็นระยะเวลา เกิน 20 ปี โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละมากกว่า 40 คน

1.2 มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในปัจจุบันที่ได้เปิด สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 – 2554 เป็นระยะเวลา เกิน 10 ปี โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละ มากกว่า 30 คน และในปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

1.3 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไปประมาณปีละ 30 คน

1.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไป ประมาณปีละ 30 คน

1.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยมีการผลิตบัณฑิตออกไป ประมาณปีละมากกว่า 30 คน

1.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555

รวมทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ประมาณ 190 - 200 คน ต่อปี ดังรายละเอียดในตาราง

2. ระดับปริญญาโท

2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มาเป็นระยะเวลา เกิน 20 ปี

2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีว การแพทย์มาเป็นระยะเวลา เกิน 20 ปี

2.3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ มาเป็นระยะเวลาหลายปี

2.4 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในช่วงแรกได้รับ ความร่วมมือจาก Imperial College University of London และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร

2.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

2.6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

2.7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

2.8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

2.9 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

3. ระดับปริญญาเอก

3.1 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ

3.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมชีวเวช

3.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ

3.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3.5 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

3.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ในต่างประเทศ

ในต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เปิดสอนมาเป็นระยะเวลายาวนานทั่วโลก ในที่นี้ จะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในการสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัด อันดับโดยยูเอสนิวส์แอนเวิร์ลรีพอด ปี 2012 (US News and World Report) ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกา

1. มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์
2. สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย
3. มหาวิทยาลัยดุ๊ก
4. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตซานดิเอโก
5. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
6. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
7. มหาวิทยาลัยไรซ์
8. มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์
9. มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
10. มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
11. มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟ
12. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต เบิร์กลีย์
คำที่เกี่ยวข้อง:
6,409 ผู้ชม

แบ่งปันรายการนี้ให้เพื่อนของคุณ

 
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น


© สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์